Jdi na obsah Jdi na menu
 


Denní režim ve školce

8. 10. 2008

Organizační chod školy

Základním dokumentem vymezujícím práva a povinnosti všech návštěvníků mateřské školy, je školní řád. Mimo jiné vymezuje podmínky bezpečnosti dětí. Forma vzdělávání vychází především z prožitkového a situačního učení. Hlavním kritériem je vždy zájem dítěte. Učitelky děti vhodně motivují a vzbuzují tím chuť dětí poznávat, objevovat, seznamovat se s novými poznatky, zkušenostmi. Nabízejí jim však takovou činnost, která jim poskytuje dostatek prostoru pro samostatnost. Podle možností a potřeby učitelky pracují s dětmi individuálně nebo v malých skupinkách. Je to nejefektivnější způsob práce s dětmi pomalejšími, méně aktivními, věkově mladšími nebo naopak s dětmi nadanými. Zejména však s dětmi před vstupem do školy.

Denní řád

je variabilní podle dané situace. Není striktně časově limitovaný (s výjimkou času na včasné omlouvání pozdějších příchodů nebo nemoci a na oběd), ale jeho struktura zůstává vždy stejná.

Dopoledne – děti se scházejí ve všech třídách od 7:00 hod. do 8:30 hod., v případě potřeby je možné se dohodnout jinak. V této době probíhají ve všech třídách volné hry dětí, kdy si děti hrají samostatně dle vlastního výběru. Před cvičením, případně až svačinou učitelka děti vyzve k úklidu hraček s výjimkou větších staveb, které se mohou ponechat do dalšího dne(dní). Dle volby dítěte může hra dále volně plynout i v průběhu řízených činností, hlavně u menších dětí. Na konci týdne – v pátek se všechny stavby uklidí. Po hře může následovat cvičení – protažení celého těla libovolnou formou, přiměřené věku dětí s možností TV náčiní. Cvičení organizuje učitelka, děti se mohou zapojit podle vlastního rozhodnutí. Poté následuje hygiena, svačina a volně se přechází na řízenou činnost dětí. Tuto činnost si učitelky pečlivě předem připravují a dokumentují v třídním vzdělávacím programu, podrobněji pak v týdenních plánech. Vždy vycházejí z plnění cílů Školního vzdělávacího programu. Následuje pobyt venku na zahradě nebo  vycházka (cca od 10 do 12 hod), hygiena a oběd. Každé oddělení používá na svačiny a oběd svou třídu – děti mají na jídlo klid, nejsou nijak časově omezovány. Větší a předškolní děti používají příbor, menší děti podle vlastní individuální schopnosti lžíci, případně příbor. Učitelka vede děti ke zdravému a slušnému stolování. V průběhu celého dne dbáme na dostatečný pitný režim dětí.

Odpoledne -  děti, které jdou po obědě domů si mohou rodiče vyzvednout od 12,30 hod. - 13,00 hod. Ostatní děti mají odpočinek podle věku a potřeb dítěte. Menší děti se převlékají do pyžama a odpočívají na lehátkách. Během odpočinku si mohou kdykoliv dojít na WC. Vstávat mohou děti hned po probuzení, nejdéle však ve 14:30 hod. V předškolním oddělení je odpočinek zkrácen na 30 maximálně 45 min. na molitanových lůžkách, formou poslechu pohádky, CD, videa atd. a děti se podle zájmu věnují společným nebo individuálním činnostem. Po svačině následují volné a individuální hry. Děti jsou podle provozní doby na odděleních od 16,00 – 16,30 hodin převáděny do jednoho oddělení, kde jsou do odchodu domů do 17,00 hod. Odpoledne jsou zařazeny zájmové aktivity a kroužky – viz. bod 8.Doplňkový program.

V průběhu docházky dítěte do mateřské školy jsou dvě důležitá období, která mohou za určitých podmínek ovlivnit jeho další vývoj – adaptace při nástupu do mateřské školy a příprava ke vstupu do základní školy.

Adaptace při nástupu dětí do mateřské školy je konzultována učitelkou s rodiči, vychází z individuální potřeby dítěte a není časově limitována. Většinou mají rodiče zájem o postupně se prodlužující dobu strávenou s dítětem v mateřské škole s postupným opouštěním dítěte na určitou dobu. Pokud se dítěti nedaří si na mateřskou školu zvyknout, zváží učitelky návrh rodičů na odložení doby nástupu dítěte do mateřské školy dobu, kdy bude dítě psychicky zralejší.

Příprava dítěte ke vstupu do základní školy

Období těsně před vstupem dítěte do základní školy je věnována velká pozornost v jednom či ve dvou předškolních odděleních. Je jim poskytována zvýšená nabídka činností připravujících je na snadnější vstup do školy. Učitelky pracují s grafomotorickými cviky, předmatematickými představami, rozvíjejí schopnosti potřebné pro čtení, psaní i počítání. Klíčové osobnostní kompetence budoucího školáka jsou rozvíjeny v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy. Předškolní  děti mají vlastní sešity, se kterými podle vlastního přání pracují ve volných hrách nebo odpoledních činnostech.

Spolupráce se základní školou v Suchdole je již několik let samozřejmostí. Týká se provozního a pedagogického poradenství mezi řediteli, učitelkami i vzájemnými návštěvami dětí(hlavně budoucích prvňáčků a stávajících prvňáčků ve škole).